google-site-verification=yDjspj15Re6-RTKniZYBWMlwy_j_p3HjLtOZvGKO23M

Skola och utbilning i Gräv och Gagnef

Redan under 1700-talet växte de första by skolorna fram i Gagnef och Mockfjärd. Trots en gradvis utökning av skolväsendet var det dock först i samband med skolreformen 1842 som de verkliga förändringarna skedde. I Gagnef - i likhet med andra fattiga socknar - vara dock utbyggnaden av skolväsendet en kontroversiell fråga. Motståndet mot de ökade utgifterna var stort trots statligt understöd. I april 1847 lyckades dock prästerskapet utarbeta ett reglemente för barnundervisningen. År 1850 stod ett nytt skolhus färdigt, och ett år senare bestämde skolstyrelsen att socknen skulle ha 14 ordinarie byskolor istället för som tidigare åtta.  Skolorna låg i
1.  GRÄV och Gråda med skolan i södra änden av Grävs by.
2.  Gärde och TJÄRNA  (Tjärna ung mellan Gräv och Moje)
3.  MOJE
4.  Gröntuv
5.  Skogen (alldeles norr om Djurås), Djurås, Djurmo, Ytterbacka, Utby, Sifferbo med skola
     i Djurås.
6.  Bäsna
7.  Arvslindan och Bodarna.
8.  Björka, Hofänge, Lindan, Djur, Svedjan.
9.  By, Nysähl, Brötjärna och Rista med skolan i Nysähl.
10. Byarna i södra Mockfjärd
11. Byarna i norra Mockfjärd.
12. Mjälgen, Näset, Överbacka, G rånäs, Bomsarvet, Väst- och Östtjärna, Gruvan.
13. Nordbäck, Gagnefsbyn, Nordåker.
14. Öster- och Västerfors.
Sid 107 i:  Tegler Jerselius, Kristina: Den stora häxdansen. - 2003. Med uppgifter hämtade från Mohlin, O F.: Skolväsendet i Gagnef och Mockfjärd. - 1944.I de äldre byskolorna vard läraren ofta en gammal soldat eller en krympling. Om inte denne fått lärarsysslan hade fattigvården fått försörja honom. Dessa lärare var föga kunniga. Vid en generalvisitation i Gagnef 1747 ”förmantes föräldrar att ej låta barnen undervisas av sådana, som ej själva kunde stava rätt, utan sända dem till skolmästarn”,
d v s skolprästen vid kyrkskolan som hade tillsyn över byskolorna. 
  Ända fram till 1870 förekom endast manliga småskollärare. Den första småskollärarinnan inom socknen, Näktergals Anna Larsdotter, valdes enhälligt till lärarilnna i skolan vid Mockfjärds kapell, ehuru två manliga medsökande fanns. Året efter antogs Hol Karin Persdotter från Kilen i Ål, till lärarinna i GRÄF-GRÅDA skola.
  Se Gagnef och Mockfjärd : en hembygsbok. - 1952. Kap. Skola och skolhus av O F Mohlin. Sid 97 ff.

 

© Staffan Jansson 2018