google-site-verification=yDjspj15Re6-RTKniZYBWMlwy_j_p3HjLtOZvGKO23M

Soldater i varje släkt : soldatforskning (ursprung okänt) 


Soldater i varje släkt

Nästan varje släktforskare kommer förr eller senare i kontakt med någon anförvant som blev föremål för indelningsverkets registrering av soldater från slutet av 1600-talet och i drygt 200 år fram till allmänna värnplikten 1901.

Ibland kan man hitta anteckningar om deras soldattorp och andra detaljer som noga bevarats på krigsarkivet. Här följer en översikt av den militära organisation som gav oss indelta soldater och båtsmän att skicka ut i de många krigen.

Indelningsverket registrerade i våra bygder totalt 370 torp fram till 1901. Här är samtliga stamrotar med torp med nummer och namn samt var de hörde hemma i den militära organisationen med regementen och kompanier.

Två regementen

Här i Uppland hade vi ett landskapsregemente och ett livregemente när indelningsverket inrättades i slutet på 1600-talet.  Landskapsregementet bestod av 1200 man indelat på ett antal kompanier. Vissa kompanier sträckte sig över flera socknar och flera härader. Soldaterna i vår bygd kom från två län, Uppsala län med Håbo härad och Stockholms län.

I våra trakter tillhörde knektarna nummer 1 Livkompaniet, nummer 5 Hundra härads kompani och nummer 6 Sigtuna kompani.

Samtliga indelta soldater bodde på soldattorp indelade i rotar. Två till fyra gårdar brukar ingå i varje rote med ansvar för en soldat med torp. Totalt 370 soldattorp låg vid rotegårdarna i nuvarande Sigtuna kommun, Knivsta kommun och i flera socknar i delar av intilliggande kommuner.

Därtill kom åtskilliga dragoner från sina uppländska rusthåll under Livregementet vilket rekryterade sina soldater från flera landskap.

 

Soldattorpen

 

 För att underlätta för alla som söker efter soldattorp och kanske släktforskar i bygden erbjuder biblioteket här en sammanställning över samtliga soldattorp och ryttartorp, nummer för nummer, socken för socken, kompani för kompani, skvadron för skvadron. Men naturligtvis endast i vår del av Uppland. I ytterområdena anges bara socken och antal torp. I några fall har gårdsnamnen fått behålla sin ursprungliga stavning.

 

Livregementets dragoner, som efter 1833 bestod av fem skvadroner. Uppsala skv nr 5, Norra Upplands skv. Nr 4, Roslags skv nr 3, Sigtuna skv. Nr 2 och Livskvadronen nr 1.

 

·      Seminghundra härad med sex socknar. Totalt 24 rusthåll. Samtliga livskvadronen.

Rusthåll i Skånela: Sälna 5, Harg 40 och 41, Tadom 42, Kimsta 43, Tjusta 44.

Rusthåll i Lunda: Söderby 54, Ängeby 55 och 56, Ösby 57, Eka 58, 59 och 60.

Rusthåll i Skepptuna: Gårdesta 61, Helgåby 62.

Rusthåll i Markim 4 stycken, i Orkesta 2, i Frösunda 3.

 

·      Långhundra härad med sex socknar. Totalt 25 rusthåll, 12 i livskvadronen och 13 i Roslags skv.

Rusthåll i Husby 10 stycken, i Östuna 2, ( dessa 12 i livskv.) i Össbygarn 4, i Kårsta 2, i Närtuna 4, i Gottröra 1.

 

·      Ärlinghundra och Håbo härader med sju socknar. Totalt 22 rusthåll, samtliga i livskvadronen.

Rusthåll i Knivsta: Särsta 76.

Rusthåll i Odensala: Rickeby 77, Kolhammar 78, Fransåker 79, Kumla 80, Herresta 81, Ekalla 84.

Rusthåll i Husby: Kättsta 82, Måby 83.

Rusthåll i Sigtuna (S:t Olof och S:t Per): Norra Til 85, Erikssund 86.

Rusthåll i Haga: Österby 87, Torslunda 88.

Rusthåll i Vassunda: Tibble 89, Ala 90, Smedby 91, Ekhamn 92 och 93, Haknäs 94.

Rusthåll i Alsike: Rickebasta 95, Krusenberg 96, Kungshamn 97.

 

·      Håbo härad i Uppsala län, fem socknar med totalt 23 rusthåll, samtliga i Sigtunaskvadronen.

Rusthåll i Tibble 6 stycken, i Håtuna 6, i Häggeby 1, i Yttergarn 2, i Övergran 8.

 

·      Upplands regemente i Uppsala län, Håbo härad, sju socknar med 46 stamrotar, alla i Sigtuna kompani.

Soldattorp i Skokloster 9 stycken, i Häggeby 6, i Håtuna 6, i tibble 6, i Kalmar 8, i Yttergran 2, i Övergran 9.

 

·      Upplands regemente i Stockholms län, Långhundra härad, fem socknar, samtliga soldater och torp i Hundra härads kompani.

Lagga nio stycken: Norrby 141, 142, Väsby 150, Högby 2, Säby 3, 4, Årby 5, Örby 6, Marma 7,8, Nörby 9, Olunda 10.

Östuna tio stycken: Bergby 1 (601), Brunby 11, 12, Eggeby 13, Åsby 14, Lunda 15, Östhamra 16, Väppeby 17, Täby 18, Hällby 19.

Husby 10 stycken: Lundby 20, Ovike 21, Hemsgärde 22, Hjelmsta 23, Vackerberga 24, Åby 26, Bålsta 27, Tarv 28, Endeberga 29, Tibble 145.

Gottröra nio stycken: Mälby 30, Skalhamra 31, V. Rickeby 32, Trosta 33, Hagby 34, Gottröra 35, Nävsta 36, Håsta 37, Ö. rickeby 38.

Närtuna femton stycken: Närtuna 49, 57, Vardala 58, 59, Fiskeså 60, Söderby 61, Mälhamra 62, Härshamra 63, Kålsta 64, Lunda 65, St Åby 66, St Åkerby 67, La Åkerby 68, 70, Bälinge 69.

 

·      Seminghundra härad, sju socknar, alla i Hundra härads kompani:

Skepptuna sexton stycken: Bergby 71, Östa 72, Gårdesta 73, 74, Valla 75,75, Sursta 77, Ulltuna 78, Fröby 79, Ansta 80, Ista 81, Kogsta 82, Vasa 83, Herresta 84, Örby 85, Vålsta 147.

Vidbo fem stycken: Krogsta 86, Bista 87, Karby 88, Rickeby 89, Åsby 90.

Lunda fem stycken: L Söderby 91, Mörby 92, Ösby 93, Trosta 94, St Söderberg 97.

Frösunda nio stycken: Skrävsta 95, Tarby 96, St Fogelsunda 98, Rolsta 99, Vreta 100, Torsholma 101, Berg 102, Solsta 103, Åttesta 148.

Orkesta sex stycken: Lundby 104, Orkesta 105, Viggeby 106, Söderby 107, Granby 108, Finnberga 109.

Markim sex stycken: Vivelsta 110, Husby 111, Lundby 112, Ekeby 113, Lena 114, Visby 115.

Skånela sju stycken: Harg 116, Sälna 117, Kysinge 118, 149, Skalmsta 119, Ekeby 120, Bensta 122.

 

·      Ärlingundra härad och delar av Håbo härad, två socknar under Hundra härads kompani och sex socknar under Sigtuna kompani. Odensala socken är delat på båda dessa kompanier. Nio socknar.

Norrsunda åtta stycken: Brista 123, Ström 124, Söderby 125, Säby 126, Lindsunda 127, 128 ( Vallstanäs), Norslunda 130, Åshusby 131.

Husby nio stycken: Husby 121, Valsta 132, Arenberga 133, Brunnby 134, Älgesta 135, Broby 136, Kättsta 137, Tomsta 138, Rolsta 139.

Odensala sex stycken, Hundra härads kompani: Harg 140, Rickeby 141, Söderby 142, Vännesta 143, Slåsta 144, Skörsta 150.

Odensala tio stycken, Sigtuna kompani: Hova 6, Berga/Ista 7, Kumla 8, Suckunge 9, Droppsta 10, Kolhammar 11, Herresta 12, Ölsta 13, Eneby 14, Sundveda 15.

Sigtruna ( S:t Olof och S:t Per) sex stycken: Lövstaholm 129 (Hundra härads komp.), Rävsta 16 ( Sigtuna komp.), Killinge 17, Bermö 18, Billby 19, Granby 20.

Vassunda tio stycken: Brantshammar 1 (751), Kragsta 2, Surresta 3, Ista 4, Tibble 5, Vinstena 39, Säby 40, Hagnäs 41, Edeby 42, Örby 146.

Haga fem stycken: Hagbyholm 21, Öster 22, Kumla 23, Hälgesta 24, Skråmsta 145.

Alsike sex stycken: Skäggesta 25, Årby 26, Tuna 27, Morga 28, Hagelstena 29, Ekeby 30.

Knivsta åtta stycken: Vrå 31, Trunsta 32, Grillby 33, Tarv 34, 35, Säby 36, Skottsila 37, Vickeby 38.

 

Drygt tusen soldater

 

Detta innebär 150 rotar i B-län och i Hundare kompani samt 44 rotar i B-län och i Sigtuna kompani, totalt 194 stamrotar med tillhörande soldattorp. Sigtuna kompani hade mötesplats vid Grans gästgivargård i Yttergrans socken.

Hundra härads kompani hade mötesplats vid Norrby kaptensboställe i Lunda socken.

Hela regementet med 1026 indelta soldater samt 48 korpralen hade samlingsplats vid Polacksbacken i Uppsala.

I varje kompani ingick ett antal så kallade skarpskyttar utrustade med gevär med längre skottvidd.

 

Till detta manskap kom även extra soldatrotar efter 1809 på privilegierad jord, alltså på frälsegårdar/sätesgårdar och prästgårdar. Dessa skulle utrustas när landet befann sig i krig.

 

Torpnamnen

 

Här följer torpnamnen på dessa rotar:

·      Upplands regemente

Långhundra hd/Lagga sju stycken i Hundra härads komp.: Kasby 1,2,3, Lagga prästgård 4, Mora kungsäng 5,6, Husby 7.

Östuna sex stycken: Eggebyholm 8, Risberga 9, Valloxsäby 10, Väppeby 11, Tislinge 12, Kvalsta 13.

Husby två stycken: Lockstaholm 14, 15.

Gottröra fyra stycken: Johannisberg 16,17, Wängsjöberg 18,19.

Närtuna fyra stycken: Uthamra och Braheberg 20, 21, 22, prästgården 23.

 

·      Seminghundra hd, totalt 22 stycken:

Skepptuna: prästgården 25, Vasa 26, Sigridsholm 27, 28, Lövhamra 32.

Vidbo: Nederänge 29, 30. prästgården 33, Norrby 34.

Skånela: Skånelaholm 35, 36, 37, prästgården 41.

 

·      Ärlinghundra hd, totalt 29 stycken:

Alsike: Krusenberg 1,2,3, Rickebasta 4, prästgården 5.

Knivsta: Noor 6, Säby 7, Forsby 8, Knivsta 9, 10, 11, Ledinge 12,13, Särsta 14.

Norrsunda: Vallstanäs 15, 19.

Husby: Steninge 16, 17.

Odensala: Prästgården 18.

Sigtuna: Venngarns kungsgård 20, 21, 22, 23, 24, Lövstaholm 25, 26, 27.

 

Håbo hd, totalt två stycken:

Haga: Torslunda 28, Vassunda 29.

 

Livgardet

 

När indelningen i regementen genomfördes redan i början på 1600-talet förklarade kungen ett regemente som sitt eget, ett slags livgarde. 1667 blev Upplands ryttare, vilka ansågs som ett elitförband, kungens eget livregemente.

Vid Arenberga i Märsta står som en påminnelse om den saken en minnessten intill bussgatan med följande text:

”Livkomp. av kungl. Livreg. Till häst hade här sin mötes- och övningsplats åren 1687-1791.

Sentida efterföljare och bygden reste stenen år 1946”.

© Staffan Jansson 2018